Smo invalidsko podjetje in naše temeljno poslanstvo je ustvarjanje priložnosti za karierni razvoj delavcev invalidov ter vključevanje njihovega dela v skupni razvoj ekosistema trajnostne mobilnosti Slovenskih železnic. S svojimi kakovostno in odgovorno izvajanimi podpornimi storitvami predstavljamo pomemben člen v vrednostni verigi Slovenskih železnic.

V 30 letih izkušenj in delovanja smo portfelj storitev oblikovali okoli specifičnih potreb družb v skupini Slovenske železnice ob predpostavki, da storitve izvajajo zmanjšano delovno zmožni delavci.

Status invalidskega podjetja nas zavezuje k tvornemu sodelovanju pri oblikovanju zakonodaje ter politike delovanja invalidskih podjetij v Sloveniji. Družba aktivnosti izvaja preko stanovskega združenja ZIPS ter z neposrednim komuniciranjem s pristojnimi državnimi institucijami.

Zavod invalidskih podjetij Slovenije (ZIPS) (zavod-ips.si)

 

Poslanstvo
Naše poslanstvo je v okviru posebnega ekonomskega statusa invalidskega podjetja znotraj skupine Slovenke železnice skrbeti za izvajanje dejavnosti, ki so povezane z zmanjšano delovno zmožnimi delavci. To so v prvi vrsti delavci invalidi, pa tudi vsi drugi, ki zaradi svojih posebnih delovnih potreb v skupini Slovenske železnice niso ustrezno zaposleni. V sklopu delovanja zagotavljamo storitve izobraževanja, prekvalifikacije, usposabljanja, delnega ali celotnega zaposlovanja teh zaposlenih v skupini Slovenske železnice

Sprejemamo in razvijamo poslovne priložnosti, ki spodbujajo mobilnost zmanjšano delovno zmožnih delavcev znotraj skupine Slovenske železnice. Ob tem se specializiramo na zagotavljanje servisnih storitev in razvoju tržnih dejavnosti, ki so primerne za zaposlene z zmanjšanimi delovnimi zmožnostmi in prinašajo prihodke izven skupine Slovenske železnice.

Vizija
Naša vizija je postati moderno, poslovno učinkovito storitveno invalidsko podjetje z raznovrstnimi dejavnostmi in delovnimi mesti, prilagojenimi zaposlenim z zmanjšano delovno zmožnostjo.

Vodstvo

Tajništvo: 01 29 15 009

mag. Vojka Martinčič,
direktorica

[email protected]

Vesna Ritlop
delavska direktorica

[email protected]

Aleš Zadravec
pomočnik direktorice in vodja Centra za usposabljanje

[email protected]

Anton Zvone Ribič
pomočnik direktorice

[email protected]

Boštjan Šmid
vodja Sekretariata

[email protected]

mag. Andreja Jonko
vodja Službe za upravljanje objektov

[email protected]

Anton Pasterk
vodja Službe za čiščenje

[email protected]

Ilija Cvetkovič
vodja Službe za varovanje

[email protected]

Božo Leščanec
vodja Službe za proizvodnjo, prodajo in storitve

[email protected]

Nadzorni svet SŽ-ŽIP

Miha Butara
član in predsednik NS SŽ-ŽIP

Andreja Košir
članica in namestnica predsednika NS SŽ-ŽIP

Jože Pavšek
član NS SŽ-ŽIP

Revizijska komisija nadzornega sveta SŽ-ŽIP

Andreja Košir
predsednica RK NS SŽ-ŽIP

Jože Pavšek
član RK NS SŽ-ŽIP

Simona Korošec Lavrič
članica RK NS SŽ-ŽIP

Osebna izkaznica

Firma: SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SŽ – ŽIP, d.o.o.

Registracija: Družba je vpisana v sodni register pod št. registrskega vložka 12501700 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. sklepa SRG 199309804 dne 6.1.1994

Pravnoorganizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Podoblika: invalidsko podjetje
Osnovni kapital: 6.072.596,61 EUR
Lastniška struktura: 100 % SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Matična številka: 5824290
Davčna številka: 61613223
Šifra dejavnosti: 80.100 Varovanje
Št. transakcijskega računa: NOVA LJUBLJANSKA BANKA SI56 0292 3001 7891 790
Poslovni naslov: Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 29 15009
E-naslov: [email protected]
Spletno mesto: www.sz-zip.si
Zastopanje družbe: mag. Vojka Martinčič, direktorica

Integriteta in skladnost

Kot del skupine Slovenske železnice, gradimo svoje medsebojne odnose na temeljih spoštovanja, dostojanstva in osebne integritete. Naši zaposleni so pri svojem delu aktivni, odgovorni, odkriti in pošteni, izpolnjujejo obljube in prevzete naloge na vseh ravneh izvajanja in upravljanja. Spoštujemo ustavo, mednarodne pogodbe, zakone, druge predpise in dobre poslovne prakse.

Stremimo k solidarnosti, odprtosti, medsebojni pomoči in izmenjavi izkušenj, spoštovanju starejših in spodbujanju mlajših. Zavedamo se, da zadovoljstvo zaposlenih, poslovnih partnerjev in organov odločanja ključno prispeva k uspešnosti našega poslanstva.

Spoštujemo Kodeks ravnanja skupine Slovenske železnice, ki krepi ugled zaposlenih in družbe kot celote ter skrbi za krepitev integritete, odgovornosti in omejevanje korupcijskih tveganj, protipravnega in neetičnega delovanja. Zavezujemo se k etičnim standardom pri opravljanju svojih dejavnosti.

V primeru nepravilnosti omogočamo anonimno prijavo morebitnih nepravilnosti zaupniku in zagotavlja zaščito prijaviteljev.

Več informacij o integriteti in skladnosti v skupini Slovenske železnice  ter o načinu prijave nepravilnosti je na voljo na spletni strani Integriteta in skladnost – Slovenske Železnice.

Aleš Zadravec
Primarni zaupnik

Aleš Kamenšak
Namestnik primarnega zaupnika

nasi-partnerji-slika
Način prijave kršitev

po pošti: Zaupnik SŽ-ŽIP d.o.o., Kolodvorska 11,  1000 Ljubljana s pripisom "NE ODPIRAJ" "v roke zaupniku za notranjo prijavo"

po e-pošti: [email protected]

po telefonu: 01 29 15 250

Informacije o možnosti prijave kršitev in zaščiti prijaviteljev po zakonu o zaščiti prijaviteljev

OBRAZEC za prijavo kršitev

Informacije javnega značaja

Janez Krivec
Pooblaščenec za posredovanje informacij javnega značaja

+386 1 29 14327
[email protected]

Informacije javnega značaja so v celoti objavljene na krovni strani Slovenskih železnic.

sz-zip.si_nadomestni prevozi2

Kontakt